+BUS Utrechtse Heuvelrug

Uitstapjes voor 55+-ers van Deur tot Deur

Privacyreglement

Inleiding

De stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De +BUS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als +BUS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemene zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting +BUS Utrechtse Heuvelrug
p/a  Patrimoniumweg 6B,
3941 BT  Doorn
e-mail  :   secretaris@plusbusuh.nl

 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de +BUS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Inschrijven voor en uitvoeren van activiteiten;
 • Het versturen van maandprogramma’s, uitnodigingen en verslagen per email en/of post;
 • Het incasseren van abonnementsgelden voor het maandprogramma;
 • Het versturen van nota’s;
 • Het onderhouden van de website van de +BUS, www.plusbusuh.nl;
 • Managementinformatie t.b.v. het beleid;

Voor de bovenstaande doelstellingen leggen wij de volgende persoonsgegevens van u vast , indien van toepassing :

 • Voorletters;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Geboortedatum [alleen bij onze eigen vrijwilligers];
 • IBAN en te naamstelling;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer(s);
 • Naam en Telefoonnummer contactpersoon;
 • Rollator en/of rolstoel
 • Abonnement [sinds];
 • Bijzonderheden;

Tevens leggen wij vast wanneer u met ons op stap gaat dan wel bent geweest.

Uw gegevens worden op een besloten pagina van onze website weergegeven. Het besloten deel is slechts toegankelijk  voor onze vrijwilligers door middel van een uniek persoonsgebonden Login/Wachtwoord. Mutaties op uw gegevens kunnen slechts door daartoe geautoriseerde vrijwilligers gemaakt worden. Ten behoeve van onze dagelijkse activiteiten worden uw gegevens op een zogenaamde ritstaat uitgeprint.

Foto’s van onze activiteiten kunnen op onze website geplaatst worden uit journalistiek oogpunt en met als doel onze activiteiten generiek te presenteren en onder de aandacht te brengen. Persoonlijke foto’s worden alleen met toestemming opgenomen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen (moeten) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Bijvoorbeeld in het geval dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De +BUS bewaart uw persoonsgegevens minimaal 2 en maximaal 3 jaar na uw laatste activiteit dan wel na de beëindiging van uw abonnement op ons maandprogramma . Uw gegevens worden gebruikt voor statische doeleinden en om onze interne processen te optimaliseren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de +BUS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie, anonimisering of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Ik heb een klacht

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Driebergen, 15 december 2018